ALGEMENE VOORWAARDEN MISS STONE

datum 29-10-2018

Artikel 1 Definities

 1. Miss Stone is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het helpen van Opdrachtgevers bij een gehele of gedeeltelijke verbouwing, waarbij Miss Stone met Opdrachtgever een plan voor de verbouwing opstelt, een aannemer zoekt, eventuele vergunningen aanvraagt, de bouw begeleidt en controleert en betrokken is bij de oplevering. Deze werkzaamheden zullen altijd per opdracht met Opdrachtgever worden vastgesteld, en kunnen daardoor afwijken van hetgeen hiervoor is genoemd.
 2. Onder Miss Stone wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Miss Stone en Miss Stone de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Miss Stone en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Miss Stone en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het begeleiden van verbouwingsprojecten, alsmede alle andere door Miss Stone ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website https://missstone.nl
 7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Miss Stone gesloten Overeenkomsten waarbij Miss Stone Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Miss Stone overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes van Miss Stone zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Miss Stone via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Miss Stone zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.
 3. Als Miss Stone een werkomschrijving naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Miss Stone kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte of werkomschrijving van Miss Stone, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Miss Stone deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte of werkomschrijving vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Miss Stone.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Miss Stone zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. Miss Stone heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld wanneer de Diensten specialistisch werk betreffen of wanneer de Diensten of een gedeelte daarvan met meerdere personen moeten worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Bij het inschakelen van derden zal Miss Stone de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Miss Stone zal Opdrachtgever wijzen op: 
  1. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, voor zover Miss Stone daarvan op de hoogte is; 
  2. Onjuistheden in de door Opdrachtgever gewilde constructies en werkwijzen; 
  3. Kenbare gebreken van de gebouwen waaraan de Diensten wordt verricht; 
  4. Gebreken of ongeschiktheid van materialen en/of andere hulpmiddelen, die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, indien de gebreken of ongeschiktheid zich voordoen vóór of tijdens de uitvoering van de Diensten en Miss Stone ter zake deskundig moet worden geacht. 
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Miss Stone aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Miss Stone worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Miss Stone zijn verstrekt, heeft Miss Stone het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Miss Stone zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Miss Stone hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Miss Stone dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen zullen Miss Stoneen Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer tijdens de verbouwing onverwachts een probleem wordt ontdekt of blijkt dat de voorganger fouten heeft gemaakt die eerst moeten worden hersteld.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte of werkomschrijving gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Miss Stone op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Miss Stone en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, Ontbinding en Tussentijdse Opzegging van de Overeenkomst

 1. Miss Stone is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Miss Stone goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Miss Stone bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Miss Stone gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Miss Stone vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Miss Stone op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of werkomschrijving is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Miss Stone.
 3. Bij annulering na ondertekening van de offerte of werkomschrijving zal het aantal gewerkte uren aan de hand van het uurtarief in de Overeenkomst in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte en werkomschrijving zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Miss Stone heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Miss Stone zal maandelijks een factuur opstellen, waarbijesgewenst wekelijks een update wordt gegeven met een urenoverzicht van de gemaakte uren. De uren die door Miss Stone zijn gemaakt zullen op basis van het uurtarief in de Overeenkomst worden gefactureerd.
 4. Eventuele kortingen waarvan Miss Stone gebruikmaakt tijdens de Overeenkomst en ook specifiek toepassing hebben op het project van Opdrachtgever waarover de Overeenkomst is gesloten, worden doorberekend. Op het moment dat door het doorberekenen van deze korting het uurtarief van Miss Stone is terugverdiend, zal het resterende bedrag aan korting naar evenredigheid worden verdeeld tussen Opdrachtgever en Miss Stone.
 5. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. Miss Stone is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. Miss Stone zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte en/of werkomschrijving. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Miss Stone haar verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Miss Stone besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie, waaronder begrepen maar niet uitsluitend bouwtekeningen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Miss Stone is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van het advies van Miss Stone.
 3. Miss Stone is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Miss Stone, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Miss Stone om, als een door Miss Stone ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De Opdracht zal altijd worden uitgevoerd aan de hand van de werkomschrijving die voorafgaand door Miss Stone is opgesteld, tenzij anders is bepaald. Na de oplevering zal Miss Stone met Opdrachtgever het eindresultaat bespreken. Wanneer na oplevering blijkt dat de uitvoering van de Opdrachtiet naar wens is gegaan, zal Miss Stone samen met Opdrachtgever op zoek gaan naar een oplossing. Miss Stone kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor een oplossing wanneer de werkomschrijving is gevolgd.
 5. Miss Stone is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Miss Stone is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Miss Stone voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Miss Stone aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Miss Stones verplichtingen met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Miss Stone is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Miss Stone.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Miss Stone, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte binnen Miss Stone of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Miss Stone of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Miss Stone overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Miss Stone heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Miss Stone kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Miss Stone behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Miss Stone geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, rapporten en adviezen blijven eigendom van Miss Stone en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Miss Stone worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Miss Stone van gegevens. Opdrachtgever zal Miss Stone vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Monsters en modellen

 1. Indien Miss Stone aan Opdrachtgever een monster of model toont of verstrekt, dan wordt vermoed dat dit slechts een aanduiding is, tenzij Miss Stone uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
 2. Ingeval sprake is van een onroerende zaak, wordt vermelding van gegevens zoals oppervlakte of andere afmetingen slechts als aanduiding aangenomen.

Artikel 14 Identiteit van Miss Stone

 1. Miss Stone is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 72234652 en draagt BTW-identificatienummer 

  NL002179176B16. Miss Stone is gevestigd aan de Dijkstraat 29-3, (1011 GL) te Amsterdam.

 2. Miss Stone is per e-mail te bereiken via me@missstone.nl, middels de website https://missstone.nl

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Miss Stone en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Miss Stone en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.